• Email: info@aboard.sk
0 Produkt : 0,00 €
Váš košík je prázdny!
Produkty Cena

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok e-Trade Europe s.r.o

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vzťahuje sa na tovar (ďalej len „Tovar“) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu za základe medzi nimi uzavretej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady / zo záruky (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť e-Trade Europe s.r.o. so sídlom Šafárikovo námestie 7, 811 02, Bratislava - mestská časť Staré Mesto , IČO:47 047 925, IČ DPH: SK2023735725, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 27649/P .

c. „Kupujúci“ je spotrebiteľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

d. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke Tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za Tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu Tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak tu nie je uvedené výslovne inak. Na právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa vzťahujú ust. bodov 2.a., 2.b., 2.h., 2.i., 3.e. – 3.h. a 4.a. tohto reklamačného poriadku.

2. Záručné podmienky

a. Ak Tovar vykazuje zjavné vady už pri dodaní, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na odstúpenie od zmluvy (ak sú na to splnené podmienky) a vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je však vždy povinný o takej vade Tovaru a/alebo jeho obalu spísať s predávajúcim alebo s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude Tovar a taká jeho vada popísaná, inak Predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení Tovaru uznať.

b. Záruka / zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na:
- mechanické poškodenie Tovaru osobou inou ako Predávajúci alebo osoby, za ktorých konanie nesie Predávajúci zodpovednosť,
- používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach,
- neodborné zaobchádzanie,
- zanedbanie starostlivosti o Tovar,
- neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru,
- nesprávne ošetrovanie Tovaru,
- neodbornú inštaláciu.

Oprávnenia zo záruky a zodpovednosti za vady (právo na bezplatnú záručnú opravu, výmenu za bezvadný Tovar, vrátenie kúpnej ceny a pod.) zanikajú aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácie s Tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do Tovaru osobou inou ako Predávajúcim alebo inou oprávnenou osobou. Všetky opravy sú v prípade, že do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie práv zo záruky / zodpovednosti za vady podľa tohto bodu, bezplatné.

c. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

d. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar. V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obchodného zákonnika 1 rok /12 mesiacov/. Záruka plynie odo dňa prevzatia Tovaru. Ak má Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

e. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany Predávajúceho vždy viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.

f. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka). To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

g. Kupujúci je oprávnený pre vady Tovaru odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

h. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

i. Predávajúci neručí za opravu či výmenu tovaru bez rizika straty programov a dát. Za zálohovanie dát a programov inštalovaných alebo umiestnených na tovare zodpovedá výhradne Kupujúci a Predávajúci nemôže v tomto smere niesť zodpovednosť za žiadne vzniknuté škody. Predávajúci odporúča svojim zákazníkom, aby svoje dáta primeraným spôsobom a v krátkych opakujúcich sa lehotách zálohovali, aby tak minimalizovali nebezpečenstvo vzniku škody vyplývajúcej zo straty dát na ich strane.

j. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje na prevádzke Ružová 19,946 51 Nesvady. Ak však Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predávajúci, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

b. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru, v ktorom dostatočne označí Kupujúceho, Tovar i vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

c. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

d. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného Tovaru,
b) výmenou Tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny Tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

e. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Pri predkladaní Tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Tovar bol kúpený u Predávajúceho,

b) je potrebné, aby Tovar spĺňal všetky podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v tomto reklamačnom poriadku a/alebo v záručnom liste (Tovar musí byť fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, mať neporušené plomby atď.),

c) v prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu,

d) pri reklamovaní počítača je potrebné, aby Kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade Predávajúci nie je povinný prijatú reklamáciu uznať a rovnako ak Predávajúci zistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

f V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky Predávajúceho (viď http://aboard.sk/kontaktne-informacie), zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal) a rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zasielaný Tovar poistiť, Predávajúci totiž nemôže zodpovedať za akékoľvek poškodenie Tovaru pri jeho preprave. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

g) Predávajúci alebo určená osoba po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim na prevzatie (opraveného alebo neopraveného v prípade zamietnutia reklamácie) Tovaru a/alebo reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar a/alebo reklamačný protokol doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

h) Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

i) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

j) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave Tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má tiež právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

k) Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

l) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

m) Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4. Ostatné ustanovenia

a). V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, že ho navštívi servisný technik a opravu porúch Tovaru urobí na mieste prípadnej inštalácie Tovaru u Kupujúceho alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

b) Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.5.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.


Adresa na posielanie tovaru k výmene alebo k vráteniu:

e-Trade Europe s.r.o.
Ružová 19
946 51 Nesvady
Formulár odstúpenia od zmluvy

Kontakt

Adresa Prevádzky. Na tejto adrese si môžete zakúpený tovar prevziať osobne.

  • Ružová 19, 946 51 Nesvady
Top
Partneri:
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…